PLO/Fatah har konstant brutit mot sina löften.

Som du minns skakade Rabin och Arafat hand 1995, med Arafats brasklapp väl  känd, se i slutet av denna länken.

Redan efter ett år hade han brutit mot alla viktiga punkter som han hade lovat att fullfölja. Här en lista som Israels regering lämnade ut år 1996 - och det har inte blivit bättre sedan dess. En konstant ström av lögner och lurendrejeri, fram tills dagens Abbas som inte har det minsta lust att förhandla fram en stat som inte omfattar också Israel. Se föregående artikel.

Det är kusligt att se hur pressen av idag förvränger det hela - de är ointresserade av vad avtalen säger utan utstöter i stället hur de tycker det borde bara från deras synvinkel - och som bekant är de flesta starkt vänstervinklade av födsel och ohejdad vana.

Som alltid är detta en snabböversättning - ingen betalar mej för att producera elegant svenska, så vid tvetydigheter gå till det engelska originalet på nedanstående länk.

TORSDAG 24 OKTOBER 1996

Statsrådets kansli, FRÅGOR

Förteckning över väsentliga PLO-kränkningar

Aaron Lerner 24 oktober, 1996

Följande material har utfärdats av statsrådets kansli:

STÖRRE PLO-kränkningar av Osloavtalet

Följande lista beskriver 10 av de mest flagranta brotten PLO har gjort emot avtalen, långt ifrån uttömmande, utan dess fokus är på överträdelser Israel anser mest allvarliga.

1. Öppnade eld mot israeliska styrkor - I september 1996 öppnade de palestinska poliserna eld mot israeliska soldater och civila under störningar i Judéen, Samarien och Gaza, vilket resulterade i 15 israeler dödade. Den palestinska myndighetens (PA) ledarskap hade aktivt initierat upploppet och vidtog inga åtgärder för att stoppa de väpnade attackerna av PA-polisen mot israeliska styrkor. Detta var det svåraste brottet med Osloavtalet av palestinierna. Som Joel Singer, juridisk rådgivare till premiärministern Rabin och Peres och en av chefsarkitekten av Osloavtalet, uttryckte det, "Den palestinska poliser har begått ett mycket, mycket allvarligt brott mot en av de grundläggande principerna i avtalet med Israel. Ingenting kan rättfärdiga sådant beteende. " (Near East Rapport den 21 oktober, 1996). Överensstämmelserna kräver att den palestinska polisen agerar för att förhindra våld och samarbetar med israeliska säkerhetsstyrkor (se till exempel, bilaga I, Artikel II). Den begreppsmässiga grunden till Osloavtalet är förkastande av våld och tvång som verktyg i genomförandet av bilaterala förbindelser. Genom att inleda våld mot israeler, har PA har brutit mot en hörnsten i avtalet.

2. UNDERLÅTENHET att beslagta illegala vapen och avväpna och upplösa Milis - PA är skyldigt att avväpna och upplösa alla milisgrupper
verksamma i de självstyrande områdena och att konfiskera alla olicensierade
vapen (artikel XIV, och bilaga I, artiklarna II (1) och XI).
Trots det fortsätter fem miliser - Hamas, Islamiska Jihad, PFLP,  DFLP och Fatah - att vara beväpnade, och den palestinska myndigheten har vägrat att avväpna dem. PA har underlåtit att genomföra ett systematiskt tillslag mot illegala vapen, och har konfiskerat bara några hundra av de tiotusentals vapen som cirkulerar i de självstyrande områdena. PA: s brott mot dessa bestämmelser i överenskommelse har låtit terrorgrupper att kvarstå som aktiv och väl beväpnade och att utföra dödliga attacker mot israeler.

3. UNDERLÅTENHET att utlämna misstänkta terrorister till Israel -  PA
måste utlämna alla misstänkta vars utlämning begärts av Israel (bilaga IV, artikel II (7)), men de har inte utlämnat någon av de 19 terrormisstänkta som Israel har krävt utlämnade för  brott som mord och mordförsök. Genom att inte lämna över dessa misstänkta till Israel, har den palestinska myndigheten låtit terroristerna gå
ostraffade, och därigenom uppmuntra andra att genomföra attacker i vetskap om att de inte kommer att behöva svara för sina handlingar.

4. Uppmaning till våld mot Israel - PA:s ledarskap är skyldigt att avstå från uppvigling till våld, som en del av åtagandena att främja ömsesidig förståelse och för att bekämpa terrorism (Artikel XXII). Trots det har PA ordförande Yassir Arafat
upprepade gånger krävt jihad (heligt krig) mot Israel, prisade framträdande terrorister som Yihya Ayyash "Ingenjören" och uppmuntrat våldshandlingar mot israeler. Den 21 oktober, 1996 träffade Arafat i Hebron en delegation arabiska styrande, och i svar på deras klagomål om förekomsten av judiska bosättare
i staden, förebrådde han dem och sade. "Vad - har du slut på stenar i Hebron? "(Voice of Israel, den 22 oktober, 1996).
Tidigare, den 6 augusti 1996, kallade Arafat Israel en "demon" och uppmanade araber att använda "alla medel" till sitt förfogande för kamp för att bekämpa Israel (The New York Times, August 7, 1996). När han talade inför Palestinska styrkor i Gaza den 24 september, 1996, sade Arafat, "De kommer att slåss för Allah, och de kommer att döda och att dödade ... Palestina är vårt land och Jerusalem är vår huvudstad "
(Maariv, 4 oktober 1996). Anstiftan av Arafat och andra ledande PA tjänstemän uppmuntrar våld och underminerar försöken att främja fred och ömsesidig förståelse.

5. VÄGRAN ATT ÄNDRA PLOs Stadgar - PLO var skyldig att ändra klausulerna i det palestinska nationella förbundet som kallar på destruktion av Israel senast 7 maj, 1996 (artikel XXXII (9)). Den 24 april 1996 träffades  PLO: s palestinska nationella Råd (PNC) och pratade om att uppfylla och godkänna ett ändringsförslag i princip, men "Omröstningen gjorde ingen förändring av förbundet men gav uppgiften att ändra detta till en lagkommitte inom PNC för att göra detta eller att utarbeta en helt ny charter inom sex månader "(The Jerusalem Post den 25 april, 1996).
Sex månader har gått, och inga sådana ändringar har gjorts, inte heller har
PLO angett vilka särskilda artiklar som kommer att ändras, hur de kommer att ändras eller när förändringarna kommer att träda i kraft. Genom att lämna konventionen intakt, skickar PLO ett tydligt budskap som är att de inte har tagit avstånd från våld och inte heller accepterat Israels rätt att existera.

6. ÖPPNA ett kontor för PA i Jerusalem - PA är skyldigt att lokalisera
alla sina kontor och ministerier uteslutande inom sin behörighet (artikel I (7)). Trots detta har PA kränkt denna bestämmelse genom att upprätthålla t.ex. kontoret Orient House i Jerusalem. PA:s Ministerium för religiösa frågor och den palestinska myndigheten Muftins kontor är båda belägna i Jerusalem, och flera andra PA-kontor bedriver verksamhet i andra delar av staden. Dessutom har Palestinska poliser verksamhet i Jerusalem, i strid mot avtal. De har varit inblandade i verksamhet som kidnappning, tortyr och dödande av aktivister för mänskliga rättigheter, journalister och misstänkta kollaboratörer med Israel och straffat
"moraliska brott."

7. Terroristrekryteringsprogram att tjänstgöra i den palestinska polisen - The PA är skyldig att lämns en lista över alla potentiella polisrekryter till Israel för godkännande (bilaga I, artikel IV (4)) För att undvika en möjlighet för medlemmarna i terroristgrupper kommer att ansluta till PAd säkerhetstjänster. PA har konsekvent underlåtit att lämna kompletta listor av potentiella rekryter till Israel och har
fortsatt att rekrytera poliser utan föregående israeliskt samtycke. I flera fall har PA anställt efterlysta terrorister att verka i säkerhetsstyrkorna. Abd al-Majid Doudin, som hjälpte planera självmordsbombning i Jerusalem den 21 augusti 1995, dömdes och har dömts av en PA domstol till 12 års fängelse, men Därefter friggjordes han och anlitas av den palestinska polisen i Jeriko.
Likaså Rajah och Amr Abu-Sita, som mördade Uri Megidish den 8 mar 1993 och vars utlämning begärdes av Israel, var inkallade till PA-polisen i Gaza (Yediot Ahronot, juni 24, 1994). Sådana åtgärder av PA äventyrar utsikterna till samarbete mellan israeliska och palestinska säkerhetsstyrkor och utgör ett hot mot säkerheten genom att ge terrorister tillgång till vapen och information.

8. Överskrider gränsen för antalet palestinska poliser - V d  Gaza-Jeriko-överenskommelsen maj 1994 var PA tillåtet att sätta in sammanlagt 9.000 poliser (bilaga I, artikel III (3)), men i verkligheten är antalet palestinska poliser nästan 20.000. Enligt Oslo 2, har PA tillåtelse att sätta in upp till 24.000 poliser i område A
och B, inklusive Gaza, (bilaga I, artikel IV (3)), men de har överstigit denna siffra med minst 10,0000. Rapporter i slutet September 1996 tyder på att de palestinska säkerhetsstyrkorna överstiger 50.000 män.

9. MISSBRUK AV MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER OCH rättsstatsprincipen - PA är skyldigt att bedriva sin verksamhet "med vederbörlig hänsyn till
internationellt vedertagna normer och principer om mänskliga rättigheter och
rättsstatsprincipen "(artikel XIX). Som flera internationella mänskliga
människorättsgrupper, som Amnesty och Middle East Watch har påpekat, har den palestinska säkerhetsstyrkorna systematiskt tillämpat godtyckliga arresteringar, internering och tortyr. Människorättsaktivister, såsom Bassam Eid, har blivit bortförda av PA:s säkerhetsagenter och pressfriheten har i stort sett eliminerats, ingen kritik av regimen tolereras i de palestinska media.

10. BETEENDE vad gäller de yttre förbindelserna - I avtalen förbjuds uttryckligen PA från att genomföra yttre relationer, med tillstånd för
PLO att genomföra en begränsad typ av förbindelser för PA: s räkning, t.ex. upprättande av ekonomiska och kulturella överenskommelser (Artikel IX). Trots detta har PA brutit mot denna bestämmelse och engagerat upprepade gånger i diplomati med Arabförbundet och internationella (dvs FN) organisationer.

Meddelas av statsrådets kansli

Jerusalem, 24 okt 1996

.

SVtT672

.

...

GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...
Share