Vad är den nationella anti-korruptionsplanen?

Den nationella anti-korruptionsplanen (PNA) är därför en riktlinje för tillämpningen av lagstiftningen om förebyggande av korruption och transparens.

Vem utarbetar den nationella anti-korruptionsplanen?

Styrorganet antar treårsplanen för förebyggande av korruption på förslag av chefen för förebyggande av korruption och öppenhet senast den 31 januari varje år och säkerställer att den överförs till den nationella antikorruptionsmyndigheten.

Vad är treårsplanen för att förebygga korruption?

Den treåriga Corruption and Transparency Prevention Plan (PTPC) är ett programmatiskt dokument som krävs enligt lag nr. … PTPC utarbetas av chefen för korruptionsförebyggande och transparens och antas av styrorganet.

Vem antar Ptpct?

PTPCT antas av styrorganet på förslag av RPCT. Källa: art. 1, co. 8, l.

Vem godkänner treårsplanen för att förebygga korruption i den lokala myndigheten?

Efter det offentliga samrådet, som genomfördes 17–27 januari 2018, godkändes det genom fullmäktigebeslut nr. 29 daterad 29.01.2018 omedelbart verkställbar, den treåriga korruptionsplanen 2018 – 2020 (enligt lag nr 190 / 2012, lag nr.

Hitta 24 relaterade frågor

Vem identifierar chefen för korruptionsförebyggande och transparens?

97/2016). Den föreslår för inrikesministern en treårsplan för förebyggande av korruption och öppenhet, för senare antagande och övervakar att planen följs och fungerar.

Vem godkänner den treåriga behovsplanen?

Ämne: ANTAGANDET AV DEN TREÅRIGE PLANEN FÖR PERSONALBEHOV 2020/2022. Efter att ha konstaterat att ordföranden är beslutför, förklarar sessionen öppnad och uppmanar kommunfullmäktige att granska och fatta egna beslut om den föreslagna resolutionen som anges i fråga.

Vem godkänner Ptpct?

Det politiska styrorganet godkänner PTPC senast den 31 januari varje år, på förslag av chefen för förebyggande och öppenhet (RPCT). När planen har godkänts måste den skickas till Institutionen för offentlig förvaltning.

Vem gör PNA?

På nationell nivå är det organ som har den specifika uppgiften att förebygga korruption i offentliga förvaltningar i själva verket ANAC, National Anti-corruption Authority.

Vem antar prestationsplanen?

Framstegen för verkställande ledningsplanen och resultatplanen är ett dokument, utarbetat av ledningen, där ledningens framsteg, graden av måluppfyllelse och utvecklingen av institutionens strategier redovisas.

Vad är Ptpct?

PTPCT är ett programmatiskt dokument, som inkluderar alla förebyggande åtgärder som krävs enligt lag och de ytterligare som administrationen avser att implementera, som tillhandahåller samordning av alla insatser.

Vem utser RPCT?

1 § 7 i lag nr. 190 (så kallad Severino-lag), föreskriver att varje offentlig förvaltning måste utse en person som ansvarar för förebyggande och öppenhet. Utnämningen är upp till det politiska organet och, i kommunerna, ANAC med olika uttalanden – Civit-ANAC resolution n.

Vilka är målen i den nationella anti-korruptionsplanen?

PNA:s huvudsakliga funktion är att säkerställa ett samordnat genomförande av strategier för förebyggande av korruption i den offentliga förvaltningen, utvecklade på nationell och internationell nivå.

Vilka obligatoriska riskområden identifierar den första PNA?

De obligatoriska åtgärderna som PNA förutsätter är följande: 1) Öppenhet; 2) uppförandekod; 3) disciplinära åtgärder för intressekonflikter: skyldigheter att avslöja och avstå; 4) tillstånd att utföra kontorsuppdrag – extrainstitutionell verksamhet och uppdrag; 5) nästa aktivitet…

Hur ser bemanningen ut på förvaltningen?

I abstrakta termer kan personal dock förstås som den uppsättning mänskliga resurser uppdelade efter kategori och yrkesprofil som krävs för att utföra organets verksamhet för att uppnå förvaltningarnas institutionella mål och syften.

Vilken är den organiska rollen?

– Den består av den klassificering som ges till personalen på en förvaltning, i syfte att bestämma deras position i den hierarkiska skalan, lönen, rekryteringsmetoderna och karriären.

Vad menas med organisk donation?

Ekologisk donation. I samband med personalförvaltning av offentliga förvaltningar indikerar det den uppsättning mänskliga resurser som förvaltningen behöver vid en given tidpunkt för att genomföra alla planerade aktiviteter.

Vem identifierar antikorruptionstjänstemannen?

Förberedelserna och verifieringen av genomförandet av denna plan tillskrivs i själva verket en chef för korruptionsförebyggande och transparens. RPCT identifieras av det styrande organet, vanligtvis bland cheferna i tjänsten.

Vem kan vara en anti-korruptionstjänsteman?

I lokala myndigheter identifieras anti-korruptions- och transparenschefen, alltid som regel, i sekreteraren eller i den högsta chefen (lagdekret 97/2016), om inte annat bestäms och motiveras av det politiska organet. I kommunförbund kan endast en ansvarig utses.

Vad menas med Pantouflage?

«Pantouflaget» eller det faktum att en offentligt anställd går till jobbet för en privatperson betraktas med missnöje av den italienska lagstiftaren. … Arbetsrätt. Arvs- och testamentsrätt.

Hur lång är planen för förebyggande av korruption?

lgs. 30 juni 2003, n. 196). Garanten är ett kollegialt organ som består av fyra ledamöter valda av parlamentet, som kvarstår i tjänst under en period på sju år som inte kan förnyas.

Vad menas med begreppet korruption?

Korruption indikerar, i generisk fysisk-biologisk mening, en process av degeneration och nedbrytning. På den sociala sfären avser det mer specifikt beteendet hos en subjekt som förmår någon, i utbyte mot pengar eller andra förmåner och/eller fördelar, att agera mot sina plikter och skyldigheter.

Vem godkänner den årliga resultatredovisningen?

74/2017 senast den 30 juni varje år publicerar förvaltningarna den årliga resultatrapporten, godkänd av det politiskt-administrativa styrorganet och validerad av OIV, på sin institutionella webbplats och på resultatportalen.

Vem utarbetar målplanen?

Med PEG godkänner styrelsen målplanen och den resultatplan som avses i artikel 10, punkt 1, i lagdekret nr. Lgs. N. 150/2009, som föreskriver «1.

Publicaciones Similares

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *